Hướng dẫn đổi mật khẩu WordPress bằng command trên Linux

Chẳng là hôm này có thằng bạn vàng chạy sang chỗ mình nhờ chuyển web WordPress sang VPS mới trên DigitalOcean. Đang bận mà nể quá cũng phải giúp, đành mở WinSCP đẩy dữ liệu backup website lên trên DigitalOcean, 20 phút sau là restore website trên VPS xong.

Định tặng nó cái theme mythemeshop mà nó không nhớ mật khẩu mới ó, lại hì hục SSH vào VPS update lại mật khẩu cho nó. Nhân tiện làm bài hướng dẫn đổi mật khẩu WP trên MySQL bằng command.

Đổi mật khẩu WordPress.

Bước đầu tiên cần login vào DB trước.

Login Database

Bắt đầu, để thay đổi mật khẩu WP, bạn phải đăng nhập vào cơ sở dữ liệu với quyền root trước.

mysql -u root -p

Nhập mật khẩu root vào, đăng nhập thành công bước tiếp theo bạn phải chọn database đang được dùng cho web wordpress.

Nhập lệnh:

use demo;

Ở đây website đang chạy có database name là demo, kết quả như hình bên dưới là chọn database thành công.

Use Database

Hình: chọn database

Show Tables

Sau đó bạn phải kiểm tra tài khoản admin của wordpress lưu trong tables nào. Mặc định WordPress lưu trong tables wp_users, để chắc ăn mình nhập lệnh.

show tables;

Kết quả:

MariaDB [demo]> show tables;
+-------------------------------------------------+
| Tables_in_demo                 |
+-------------------------------------------------+
| wp_commentmeta                 |
| wp_comments                   |
| wp_links                    |
| wp_options                   |
| wp_postmeta                   |
| wp_posts                    |
| wp_term_relationships              |
| wp_term_taxonomy                                |
| wp_termmeta                                     |
| wp_terms                                      |
| wp_usermeta                                    |
| wp_users                                        |
| wp_woocommerce_api_keys                      |
| wp_woocommerce_attribute_taxonomies             |
| wp_woocommerce_downloadable_product_permissions |
| wp_woocommerce_order_itemmeta                   |
| wp_woocommerce_order_items                    |
| wp_woocommerce_payment_tokenmeta                |
| wp_woocommerce_payment_tokens                   |
| wp_woocommerce_sessions                      |
| wp_woocommerce_shipping_zone_locations          |
| wp_woocommerce_shipping_zone_methods            |
| wp_woocommerce_shipping_zones                   |
| wp_woocommerce_tax_rate_locations               |
| wp_woocommerce_tax_rates                     |
+-------------------------------------------------+

Thấy wp_users là ok rồi, mình làm bước trên vì mình sợ ông bạn nghịch ngợm dùng plugin nào đó để đổi tên tables.

Tiếp theo, chúng ta sẽ xem có những user nào trong table wp_users.

Show users

Cú pháp lệnh như bên dưới.

SELECT ID, user_login, user_pass FROM wp_users;

Kết quả:

+----+------------+------------------------------------+
| ID | user_login | user_pass                          |
+----+------------+------------------------------------+
| 1 | admin   | $P$BQ13EsXH.RNrb.mm7gxBZraDP69wNN0 |
| 4 | demo    | $P$BVm3A/JNE1wvnetuyTz9sD1BPGLn9c. |
+----+------------+------------------------------------+

Bạn thấy đó table wp_users của mình có hai user admin và demo.

 • ID: là cột lưu số thứ tự các hàng trong table.
 • user_login là tên user.
 • user_pass lưu mật khẩu của từng user được mã hóa bằng MD5.

MD5 là thuật toán mã hóa một chiều bạn không thể Decrypt để xem được mật khẩu là gì. Cách đơn giản nhất khi không giải mã được thì ta sẽ change nó.

Update Password

Bây giờ mình muốn đổi mật khẩu cho user admin sang thuysysdotcom, mình nhập vào lệnh sau.

UPDATE wp_users SET user_pass = MD5('thuysysdotcom') WHERE ID=1;

Lệnh có nghĩa, sẽ mã hóa chuỗi ký tự thuysysdotcom sang MD5 rồi thay giá trị mã hóa MD5 vào cột user_pass tại vị trí có ID=1.

Kết quả thành công.

Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

Giờ truy cập vào Dashboard của WP bằng user admin với pass là thuysysdotcom được rồi.

Đổi mật khẩu trong DB cũng dễ nên bạn không cần phải cài cài phpMyadmin làm gì. Gõ mấy lệnh cho xong đỡ mất công cài đặt rồi xóa đi, mình thấy gõ lệnh như này cón nhanh hơn thao tác bằng click chuột trong phpMyadmin.

Cách này bạn nên tham khảo bới đâu phải lúc nào cũng có webbase mà click chuột đúng không.

Leave a Reply