Sửa lỗi 413 Request Entity Too Large trên NGINX

Trong quá trình cài đặt webserver mới như thêm plugin, theme hay upload file hình ảnh có dung lượng lớn một chút bạn sẽ hay bắt gặp lỗi 413 Request Entity Too Large.

Nguyên nhân

Do Web Server NGINX và PHP giới hạn kích thước file upload lên server. Lỗi này xảy ra cả khi bạn dùng phpmyadmin khôi phục lại website.

Để xử lý lỗi này bạn phải config cả ở trên NGINX và PHP-FPM.

Cấu hình trên NGINX

SSH vào server tìm đến file cấu hình nginx với đường dẫn /etc/nginx/nginx.conf

Sau đó thêm chỉ thị bên dưới vào block http {…}, server {…} hoặc location {…} tùy bạn.

client client_max_body_size 15M;

Server mà được cấu hình vhost thì bạn thêm vào block server cho dễ quản lý.

Cấu hình trên mình cho phép dung lượng file up lên tôi đa là 15M, thông thường theme hoặc plugin wordpress chỉ khoảng 10M hoặc hơn một chút là kịch kim rồi.

Cấu hình PHP-FPM

Với mỗi hệ điều hành đường dẫn file cấu hình PHP khác nhau một chút, bạn dùng vim open file php.ini.

Đường dẫn trên Ubuntu

vim /etc/php/7.0/fpm/php.ini

Đường dẫn trên CentOS

vim /etc/php.ini

Bạn sửa lại giá trị

upload_max_filesize = 15M
post_max_size = 15M

Lưa lại thay đổi rồi restart lại nginx và php-fpm

#nginx
systemctl restart nginx

#php-fpm
systemctl restart php7.0-fpm

Ngắn gọn chỉ có vậy thôi, một số lỗi cơ bản khác mà bạn cũng cần chú ý khi cài đặt VPS mới:

Chúc bạn thành công !

Leave a Reply