Cách thay đổi TimeZone trên Linux

Thay đổi Timezone trên Linux Server

Sau khi update các package, thay đổi thông số IP và Hostname vệc tiếp theo chúng ta cần làm set lại Timezone đặt lại giờ Việt Nam cho máy chủ. Đây là công đoạn rất …